Om ytelse til familiepleiere

Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær.

Hvem kan få ytelser til tidligere familiepleiere?

Det stilles nærmere krav til medlemskap i folketrygden for både den som ble pleid og til familiepleieren.

Tilsynet og pleien må være avsluttet og ha

  • Vært nødvendig
  • Vart i minst 5 år
  • Gjort det umulig for deg å arbeide og forsørge deg selv under pleietiden
  • Medført at du ikke kan forsørge deg selv ved eget arbeid når pleieforholdet er slutt

Ytelser kan gis etter en total behovsprøving mot formuen og inntekten din.

De aktuelle ytelsene er

Hvordan søker du?

Hvis du ønsker søknadsskjema for å søke om ytelser til tidligere familiepleiere kan du henvende deg til NAV lokalt eller laste ned søknadsskjema fra NAVs nettsider. Skjemaet innholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller ut. Ønsker du bistand til utfyllingen, kan du kontakte NAV lokalt.

Søknadsskjemaet sendes i utfylt stand til NAV lokalt der du bor.

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den dokumentasjonen som er nødvendig, for eksempel inntekts- og formuesopplysninger.

Hva kan du få?

Pensjonen består av grunnpensjon og et særtillegg. Størrelsen på pensjonen/overgangsstønaden er avhengig av den tiden du har vært medlem i folketrygden. Pensjonen blir redusert dersom du har eller kan forventes å ha en egen arbeidsinntekt.

Når du skal til utlandet

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Les mer om «opphør av medlemskap i folketrygden«.

Personer som kommer til landet

Ytelser til familiepleier kan bare gis til personer som har pleiet en nærstående person som var medlem av folketrygden og bosatt i Norge.

Kilde: NAV

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

3 + 13 =