Økonomi

Det er viktig for deg som pårørende å få innsikt i de økonomiske rettigheter og forpliktelser et dødsfall medfører. Her er det mange ting som spiller inn. Innledningsvis kan det være av stor betydning hva selve grevferdseremonien koster. Videre er det viktig å kartlegge mulighetene for behovsprøvet gravferdstønad og transportrefusjon. Mange har forsikringer som gir dekning for deler av eller hele utgiften til gravferden. Andre har rettigheter eller goder gjennom medlemskap i forskjellige organisasjoner, lag eller foreninger.

Som begravelsesbyrå gjør vi alt vi kan for å ivareta den avdødes og de pårørendes økonomiske rettigheter.

Kostnader

Kostnadene til en begravelse i Steinkjer og omegn varierer etter de ønsker pårørende har til innhold og behov for hjelp. Normalt sett kommer kostnadene til begravelsesbyrået på fra 12- til 18 000 kroner. Dette omfatter samtale/konferanse med pårørende, en vanlig hvit kiste, alt innholdet i kisten, transport, meldinger til offentlige kontorer, utforming av annonse, syning, pynting i kirken, kondolanseprotokoll, sanghefter, bistand under seremoni med mer.

Eksakte kostnader vil variere fra tilfelle til tilfelle, men uansett vil den som sørger for gravferden få en kostnadsoversikt ved å henvende seg til oss.

Gravferdstønad

Gravferdstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 22 723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdstønad med opptil 22 723 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad ved gravferd reguleres av Folketrygdloven Kapittel 7.

Transportrefusjon

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 272 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Ytelser

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.
Klikk her for mer informasjon om barnepensjon.

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.
Klikk her for mer informasjon om gjenlevendepensjon.

Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær.
Klikk her for mer informasjon om ytelser til tidligere familiepleiere.

Forsikring

Mange har i dag forsikringer som dekker mer enn de selv er klar over. Det er derfor greit å se igjennom forsikringspolisene og eventuelt ringe sitt forsikringsselskap og spørre for sitt tilfelle.

Medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner som til eksempel LO, YS, UNIO eller Akademikerne kan gi rett til økonomisk hjelp ved dødsfall. Dette kan også gjelde medlemmers familie. Undersøk derfor om det kan foreligge slike medlemskap, og om det i såfall medfører rett til forsikringsutbetaling.

Vi har erfaring fra, og rutiner for å håndtere slike saker på vegne av pårørende.

Søknadsprosessen

Begravelsesbyrået Landsem har gode rutiner for søknad om stønad til gravferd og båretransport. Vi forklarer alltid den som sørger for gravferden om disse rettighetene og fyller ut og sender søknadene på vegne av den det gjelder.

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

14 + 9 =