Økonomi

 

Det er viktig for deg som pårørende å få innsikt i de økonomiske rettigheter og forpliktelser et dødsfall medfører. Her er det mange ting som spiller inn. Innledningsvis kan det være av stor betydning hva selve gravferdseremonien koster. Videre er det viktig å kartlegge mulighetene for behovsprøvet gravferdstønad og transportrefusjon.

Noen har forsikringer som gir dekning for deler av eller hele utgiften til gravferden. Andre har rettigheter eller goder gjennom medlemskap i forskjellige organisasjoner, lag eller foreninger.

Som begravelsesbyrå gjør vi alt vi kan for å ivareta den avdødes og de pårørendes økonomiske rettigheter.

Kostnader

 

Kostnadene til en begravelse i Steinkjer og omegn varierer etter de ønsker pårørende har til innhold og behov for hjelp. Dette kan omfatte samtale og/eller konferanse med pårørende, kiste med tilbehør, transport, meldinger til offentlige kontorer, utforming av annonse (men ikke selve annonsen), syning, pynting i kirken, kondolanseprotokoll, sanghefter, bistand under seremoni med mer.

Det er pårørende som bestemmer i hvilken grad byrået skal involveres.

Eksakte kostnader vil variere etter familiens ønsker. Uansett vil den som sørger for gravferden få en kostnadsoversikt ved å henvende seg til oss.

Andre kostnader

 

Vær oppmerksom på at det kan tilkomme kostnader som begravelsesbyrået ikke rår over. Vi har oversikt over det meste av slike kostnader og vil informere i hvert enkelt tilfelle om alt vi kjenner til og gi råd og veiledning for å ivareta dine interesser på en best mulig måte.

Eksempler på slike kostnader og avgifter kan være:

  • Kremasjonsavgift
  • Festeavgift ved leie/feste av gravsted
  • Dødsannonser i aviser
  • Honorar til solist(er)
  • Honorar til seremonileder ved annet enn kirkelig seremoni
  • Leie av seremonirom
  • Minnesamvær

Gravferdstønad

Gravferdstønaden er behovsprøvet og skal dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Les mer om gravferdstøtte.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdstønad til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad ved gravferd reguleres av Folketrygdloven Kapittel 7.

Vi har gode rutiner for søke om gravferdstøtte og hjelper deg med å søke. Denne tjenesten er gratis.

bestillblomster_2

Støtte til båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport, ut over en egenandel, dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Stønaden omtales ofte som Transportrefusjon.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Begravelsesbyrået kjenner søknadsprosessen godt. Vi hjelper deg med søknad om støtte til båretransport. Tjenesten er gratis.

Ytelser

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Klikk her for mer informasjon om barnepensjon.

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.

Klikk her for mer informasjon om gjenlevendepensjon.

Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær.

Klikk her for mer informasjon om ytelser til tidligere familiepleiere.

Forsikring

 

Mange har i dag forsikringer som dekker mer enn de selv er klar over. Det er derfor greit å se igjennom forsikringspolisene og eventuelt ringe sitt forsikringsselskap og spørre for sitt tilfelle.

Medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner som til eksempel LO, YS, UNIO eller Akademikerne kan gi rett til økonomisk hjelp ved dødsfall. Dette kan også gjelde medlemmers familie. Undersøk derfor om det kan foreligge slike medlemskap, og om det i så fall medfører rett til forsikringsutbetaling.

mistetnoen

Søknadsprosessen

 

Begravelsesbyrået Landsem har gode rutiner for søknad om stønad til gravferd og båretransport. Vi forklarer alltid den som sørger for gravferden om disse rettighetene og fyller ut og sender søknadene på vegne av den det gjelder.

For at vi skal kunne bistå med søknader til NAV trenger vi den avdødes siste ligningsattest.

Hvis avdøde hadde ektefelle, registrert partner eller samboer som kan likestilles med ektefelle, krever NAV både avdødes og den gjenlevendes siste ligningsattest.

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.