Barnepensjon

 

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Hvem kan få barnepensjon?

Barn kan ha rett til barnepensjon dersom det:

  • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene
  • er under 20 år, foreldreløs og under utdanning
  • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning og forsørgerens død skyldes yrkesskade

Den avdøde forelderen må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene fram til dødsfallet. Barnet må være medlem i folketrygden.

Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere.

Hvordan søker du?

Hvis barnet er under 18 år er det vergen som må sette fram krav om barnepensjon. Søknadsskjema for barnepensjon kan du skrive ut på NAVs nettside, eller få hos ditt lokale NAV-kontor. Skjemaet inneholder en orientering og veiledning som det er viktig at vergen til barnet leser. NAV lokalt kan bistå med mer informasjon og hjelp eller du kan gå til NAVs nettside om barnepensjon her.

Søknadsskjemaet sendes i utfylt stand til NAV lokalt der barnet bor. De fleste søknader blir avgjort i løpet av en måned.

Hvilke rettigheter har man?

– Når en av foreldrene er død:

Det eldste barnet får 40 prosent av grunnbeløpet  og de andre barna 25 prosent hver. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

– Når begge foreldrene er døde:

Det eldste barnet får like stor pensjon som det den av foreldrene med størst gjenlevendepensjon ville fått. Det neste barnet får 40 prosent av grunnbeløpet og de andre barna 25 prosent hver. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

Pensjonen blir redusert hvis avdødes trygdetid  var kortere enn 40 år.

Dersom den avdøde har opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan barn ha rett til pensjon fra dette landet også.

Dødsfall som skyldes yrkesskade kan ha betydning for inngangsvilkårene og beregningen av barnepensjon.

Andre ordninger som kan være aktuelle

Mange arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. En del av disse ordningene yter pensjon til etterlatte barn. For nærmere informasjon bør du henvende deg til avdødes siste arbeidsgiver, hvis avdøde var i arbeid fram til dødsfallet.

Nedenfor finner du lenker til noen offentlige ordninger som kan være aktuelle:

For personer som
kommer til Norge

Barnepensjon kan bare gis dersom avdøde var medlem  av folketrygden de siste tre årene forut for dødsfallet og du selv i tillegg oppfyller kravene til å motta stønaden.

Innholdet på denne siden er i hovedsak hentet fra Folketrygdloven Kapittel 18 del V som omhandler Barnepensjon.

Les mer her og få utfyllende informasjon.

Når du skal til utlandet

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Les mer om "opphør av medlemskap i folketrygden".

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.