Ytelse til familiepleiere

 

Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær.

Hvem kan få ytelser som tidligere familiepleiere?

Det stilles nærmere krav til medlemskap i folketrygden for både den som ble pleid og til familiepleieren.

Tilsynet og pleien må være avsluttet og ha

  • Vært nødvendig
  • Vart i minst 5 år
  • Gjort det umulig for deg å arbeide og forsørge deg selv under pleietiden
  • Medført at du ikke kan forsørge deg selv ved eget arbeid når pleieforholdet er slutt

Ytelser kan gis etter en total behovsprøving mot formuen og inntekten din.

Les mer om de aktuelle ytelsene og hva du kan få her.

Hvordan søker du?

Hvis du ønsker søknadsskjema for å søke om ytelser til tidligere familiepleiere kan du henvende deg til NAV lokalt eller laste ned søknadsskjema fra NAVs nettsider. Skjemaet innholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller ut. Ønsker du bistand til utfyllingen, kan du kontakte NAV lokalt.

Søknadsskjemaet sendes i utfylt stand til NAV lokalt der du bor.

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den dokumentasjonen som er nødvendig, for eksempel inntekts- og formuesopplysninger.

Hva kan du få?

Pensjonen består av grunnpensjon og et særtillegg. Størrelsen på pensjonen/overgangsstønaden er avhengig av den tiden du har vært medlem i folketrygden. Pensjonen blir redusert dersom du har eller kan forventes å ha en egen arbeidsinntekt.

Når du skal til utlandet

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Les mer om "opphør av medlemskap i folketrygden"

Personer som kommer til Norge

Ytelser til familiepleier kan bare gis til personer som har pleiet en nærstående person som var medlem av folketrygden og bosatt i Norge.

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.