Gjenlevendepensjon

 

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.

Hvem kan få ytelser til gjenlevende ektefelle?

Du kan ha rett til gjenlevendepensjon hvis du enten

  • har vært gift eller registrert partner med avdøde i minst fem år
  • levde sammen med avdøde på dødsfalltidspunktet og har, har hatt eller venter barn med avdøde
  • hadde omsorgen for avdødes barn på dødsfalltidspunktet
  • tidligere har vært gift med den avdøde samboeren

I visse tilfeller kan det ytes gjenlevendepensjon dersom du var skilt fra avdøde.

Avdøde må i de siste tre årene fram til dødsfallet ha vært medlem i folketrygden. Gjenlevende må være medlem i folketrygden.

Gjenlevende som ikke oppfyller vilkårene for å få pensjon kan ha rett til overgangsstønad.

Hva kan du få i pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende?

Pensjon og overgangsstønad består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Full grunnpensjon får du hvis avdøde har bodd i Norge i 40 år. Full grunnpensjon tilsvarer vanligvis grunnbeløpet(G).

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeidsinntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 % av den tilleggspensjonen avdøde ville fått dersom han/hun hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon på dødsfalltidspunktet.

Lese mer om regelverket for beregning av pensjon.

Hvordan søker du?

Hvis du ønsker søknadsskjema for å søke om gjenlevendepensjon kan du henvende deg til NAV lokalt eller finne søknadsskjema her. Skjemaet innholder en orientering og veiledning. Det er viktig at du leser dette før du fyller ut. Ønsker du bistand til utfyllingen, kan du kontakte NAV lokalt.

Søknadsskjemaet sendes i utfylt stand til NAV lokalt der du bor. De fleste søknader blir avgjort i løpet av én måned. Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den dokumentasjonen som NAV lokalt trenger, for eksempel attester og bekreftelse fra arbeidsgiver om arbeidsinntekt.

Maksimal behandlingstid er tre måneder.

Hvor lenge kan du få gjenlevendepensjon eller overgangsstønad?

Pensjonen bortfaller hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer. Det samme skjer om du blir samboer med en du har vært gift med tidligere eller har eller har hatt felles barn sammen med.

Gjenlevendepensjon faller også bort hvis du tar ut avtalefestet pensjon (AFP).

Les mer om varigheten av gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende.

Arbeid og pensjon

Pensjonen blir redusert dersom du har eller kan forventes å ha egen arbeidsinntekt. Er arbeidsinntekten høyere enn halvparten av grunnbeløpet, skal 40% av det overskytende gå til fradrag i pensjonen.

Er du under 55 år, forventes det i utgangspunktet at du har en arbeidsinntekt på minst to ganger grunnbeløpet. Det første året etter dødsfallet blir regnet som en overgangsperiode. Det blir da ikke stilt krav til at du har egen inntekt. Pensjonen blir imidlertid avkortet for faktisk inntekt.

Det er viktig at du varsler NAV lokal om inntektsendringer

Dersom den avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med kan du ha rett til pensjon også fra dette landet.

Her er loven loven som omhandler «Ytelser til gjenlevende ektefeller» .

Mange arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning. En del av disse ordningene yter etterlattepensjon, ofte etter litt andre vilkår enn de folketrygdloven stiller. For nærmere informasjon bør du henvende deg til avdødes siste arbeidsgiver, hvis avdøde var i arbeid fram til dødsfallet.

Nedenfor finner du lenke til noen offentlige ordninger som kan være aktuelle:

Statens Pensjonskasse

KLP forsikring

For deg som flytter ut av Norge

Husk å sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Les mer om ytelsen/stønaden ved opphold i utlandet.

For deg som flytter til Norge

Her kan du lese om hvordan du blir medlem i folketrygden.

Pensjon til gjenlevende kan bare gis dersom avdøde var medlem av folketrygden og du selv i tillegg oppfyller kravene til å motta stønaden.

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.